Contact

Address

393 Xinyi Rd, Xinshi, Urumqi,
Xinjiang, China, 830011

Phone & Email

+86-13151111153
info@xinjiangmedicaluniversity.com

Social